menu

Get your dropdown menu: profilki, free stuff: freetems

Ogłoszenia 25

INFORMACJA DLA RODZICÓW 
DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH 

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych, rozpoczynających edukację w naszym przedszkolu od 01.09.2018r. odbędą się w następujących terminach :

 • 26.06.2018r. w godz. 13.00-15.00 , wtorek;
 • 29.06.2018r. w godz. 13.00-15.00 , piątek.                                                                                                   Serdecznie zapraszamy.Między przedszkolny Konkurs Plastyczny:
"Wiosna w przyrodzie"
Organizatorem konkursu jest Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach (PM nr 25).
Organizatorzy : Małgorzata Łysak, Jolanta Zubala. 
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny w dniu 14 maja 2018 r. 
Jury przyznało I miejsce pracy zespołowej : Elżbiecie Wang, Marii Grisztor, Annie Pietryszuk. Opiekunem były nauczycielki : Anna Ptak, Daria Winicka.
II miejsce zajęła Judyta Pluta z PM nr 18 w Gliwicach , opiekunem była Pani Danuta Penczek.
III miejsce zajęła Ula Lesz z PM nr 18 , opiekunem była również Pani Danuta Penczek.
Nagrody i dyplomy można odebrać osobiście w PM nr 25 przy ul.Rydygiera 10 w Gliwicach. 


Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.  


Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego dla dzieci i ich rodzin na temat: Mój bajkowy bohater
w ramach programu autorskiego Marioli Jugowiec,Renaty Kluski.1.Hasło konkursu :Mój bajkowy bohater  ( dzieci wspólnie z rodzicami , rodzeństwem, dziadkami wykonują w domu pracę i przynoszą ją do wychowawczyń swojej grupy)
2.Organizatorem konkursu jest Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach.
3.Konkurs adresowany jest do dzieci, które wraz z rodzicami , rodzeństwem lub dziadkami wykonają pracę plastyczną o tematyce związanej z literaturą dziecięcą. 

 4.Cele konkursu: 
 • propagowanie idei głośnego czytania dzieciom;
 • przybliżenie i zainteresowanie dzieci literaturą;
 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości  dzieci poprzez prace plastyczne;
 • wzmacnianie więzi  rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania;
 • odczuwanie radości z tworzenia , działania plastycznego.
5.Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • konkurs jest skierowany do dzieci w wieku od 3 do 6 lat;
 • tematyka prac plastycznych dotyczy treści bajek - J.Tuwima, J.Brzechwy, H.Ch.Andersena,Czesława Janczarskiego, Doroty Gellner. 
 • technika wykonania prac - dowolna ( rysunek, wyklejanka, wydzieranka itd);
 • format prac plastycznych: A4, A 3;
 • każdy z uczestników może złożyć dowolną ilość prac;
 • każda praca powinna zawierać metryczkę:imię i nazwisko dziecka , grupę , wiek;
 • pod uwagę będą brane przede wszystkim  walory artystyczne  pracy, indywidualne podejście do tematu, oryginalność, kompozycja oraz wkład pracy dziecka.
6.Ramy czasowe trwania konkursu:

 • czas trwania od 07.05. do 28.05.2018 r.
 • czas dostarczania prac do 28. 05. 2018 r.
 • uroczyste ogłoszenie  wyników konkursu z wystawą prac odbędzie się  29. 05. 2018 r.
7.Organizatorzy nagrodzą dzieci , które zajmą trzy pierwsze miejsca , wszystkie dzieci otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie.
8.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania nagród exe kwo oraz wyróżnień.
9.Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie naszego przedszkola oraz na stronie internetowej placówki.
10.Organizatorzy konkursu nie zwracają prac plastycznych.
11.Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

Serdecznie zapraszamy do  udziału w konkursie.   INFORMACJA DLA RODZICÓW


W NASZYM PRZEDSZKOLU W OKRESIE OD 15.03.DO 15.06 2018 REALIZOWANY JEST PROJEKT EDUKACYJNY 

PT "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I MY TEŻ"

Celem projektu   jest m.in.
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
 • wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci;
 • doskonalenie procesów koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem;
 • poszerzanie wiedzy nt. świata literatury dziecięcej;
 • poznawanie wybranych autorów literatury polskiej i literatury europejskiej dla dzieci;
 • promowanie wśród dzieci i rodziców innych, alternatywnych form spędzania czasu wolnego m.in. poprzez systematyczne czytanie dzieciom.


WŚRÓD OSÓB ZAPROSZONYCH DO CZYTANIA
DLA DZIECI PLANUJEMY SPOTKANIA M.IN. Z:

 • PREZYDENTEM MIASTA GLIWICE
       - PANEM ZYGMUNTEM FRANKIEWICZEM;
 • SENATOREM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI
     -PANEM KRYSTIANEM PROBIERZEM;
 • "CHĘTNYMI DO CZYTANIA RODZICAMI DZIECI
      Z POSZCZEGÓLNYCH GRUP WIEKOWYCH;
 • NAUCZYCIELAMI Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ;
 • INNYMI ZAPROSZONYMI GOŚĆMI. 
                                                    Wicedyrektor  mgr Renata Kluska  Szanowni Rodzice! 
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.
Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:
  https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2018_5773.pdf
 •  Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych:
  https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf
 • Kryteria ustawowe - do pobrania TU
 • Publikacja oferty i otwarcie strony wspierającej proces rekrutacji dla rodziców nastąpi 14 marca 2018 r.
  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019, mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym (urodzone w roczniku 2015 i starsze), zamieszkałe na obszarze miasta Gliwice.
 • Kontynuacja edukacji przedszkolnej!!!
  Jeżeli dzieci już uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zechcą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowym przedszkolu, rodzice winni złożyć w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2018/2019 w terminie do 13 marca 2018 r.
 • Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja na przyszły rok szkolny odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.
       

  Góra Grosza

Co roku, na przełomie  listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza.
Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Uczniowie i przedszkolaki  nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady:
Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.
OSOBAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA POSEGREGOWANIE, PRZELICZENIE ORAZ WYSŁANIE POD WSKAZANY ADRES PIENIĘDZY JEST GRUPA 5-LATKÓW WRAZ Z WYCHOWAWCĄ ANNĄ GIBAS. LICZYMY NA ZAANGAŻOWANIE DZIECI, RODZICÓW ORAZ PRACOWNIKÓW PM 25. 
DZIĘKUJEMY

                                                                                                     OGŁOSZENIE

W DNIU 24.11.2017 OBCHODZIMY W NASZYM                                                                 PRZEDSZKOLU                                                          "DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA".                                  W ZWIĄZKU Z TYM DLA DZIECI PRZYGOTOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE ATRAKCJE:
- PRZEMARSZ ULICZKAMI OSIEDLA WRAZ Z MISIAMI,
- ZABAWY INTEGRACYJNE ORAZ LICZNE KONKURSY,
SŁODKI POCZĘSTUNEK OD "MISIA". 

PROSIMY DZIECI, ABY W TYM DNIU PRZYNIOSŁY SWOJE MASKOTKI.


     OGŁOSZENIE

DNIA 26.10.2017 O GODZINIE 9.30 NASZE PRZEDSZKOLE ODWIEDZĄ PANOWIE POLICJANCI:
ASPIRANT SZT. MIROSŁAW TROJANOWSKI ORAZ SIERŻANT MATEUSZ PIÓRKOWSKI.
TEMAT ZAJĘCIA BRZMI NASTĘPUJĄCO: ZAWÓD POLICJANT - KTO TO TAKI. POZNANIE PRACY POLICJANTA I WYKONYWANYCH PRZEZ NIEGO CZYNNOŚCI. NARZĘDZIA I CHARAKTERYSTYCZNY UBIÓR.


             REGULAMIN I MIEJSKIEGO KONKURSU ARTYSTYCZNEGO O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ 
- SYMBOLE PATRIOTYCZNE WIDZIANE OCZAMI
DZIECKA
"KTO TY JESTEŚ? - POLAK MAŁY"


Organizator konkursu :
Międzyzakładowa  Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty  w Gliwicach.

Współorganizatorzy : 
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 , Szkoła Podstawowa z Oddziałami  Integracyjnymi nr 21, Szkoła Podstawowa nr 8 

Patronat: 

- Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz
- Dyrektor Oddziału IPM w Katowicach Andrzej Sznajder

Cele konkursu: 

-wspieranie wychowania patriotycznego  i rozwijanie postaw obywatelskich młodego pokolenia przez różnorodne  formy artystyczne;
-propagowanie treści  patriotycznych w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży;
-popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury;
-zachęcanie do kształtowania poczucia silnej  więzi emocjonalnej , społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią , tradycją, wartościami i symbolami narodowymi;
-utrwalanie poczucia dumy narodowej;
-wspieranie najbardziej uzdolnionych  artystycznie dzieci i umożliwienie  prezentacji  ich umiejętności plastycznych;
-przedstawienie  przez dzieci  symboli związanych  z wychowaniem patriotycznym i obywatelskim w formie plastycznej;
-rozwijanie  ekspresji twórczej u dzieci;
-integracja placówek oświatowych Miasta Gliwice.

Termin składania prac: 20 października 2017 roku.

Uroczystość wręczenia nagród : 9 listopada 2017 roku.  

Zasady konkursowe:

1.Konkurs adresowany jest do dzieci dwóch najstarszych grup wiekowych w przedszkolu 
- grup 5- i 6-latków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Miasta Gliwice, a tematem pracy konkursowej są symbole  patriotyczne  widziane oczami dziecka.
2Wszystkie dostarczone prace zostaną wstępnie  zweryfikowane celem wyłonienia prac przeznaczonych do ekspozycji.
3.Oceny prac  dokona komisja  powołana przez organizatora konkursu, której decyzje są ostateczne i niepodważalne.
4.Warunki uczestnictwa w konkursie: 
  
 • praca konkursowa ma być pracą  plastyczną wykonaną techniką rysunkową lub malarską w formacie nie większym niż A3,
 • prace rysunkowe i malarskie mogą być oprawione,
 • każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie (organizator nie przyjmuje prac zbiorowych)
 • do każdej pracy musi być dołączona  wypełniona drukowanymi literami karta zgłoszeniowa  oraz zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych; na odwrocie pracy należy umieścić  metryczkę zawierającą  imię i nazwisko dziecka , jego wiek , nazwę placówki , do której uczęszcza, a także imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana,
 • prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko (pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego),
 • prace z dopiskiem I MIEJSKI KONKURS ARTYSTYCZNY O TEMATYCE  PATRIOTYCZNEJ  - KONKURS PLASTYCZNY należy przesłać pocztą lub dostarczyć  osobiście do siedziby  Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty w Gliwicach ul.Plebańska 4/1.
Nagrody:

1.Jury przyzna I, II,III nagrodę w każdej kategorii  wiekowej, ma także prawo do przyznania wyróżnień. Może także nie przyznać nagród w danej kategorii.
2.Ogłoszenie wyników  oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się  podczas uroczystej gali, która odbędzie się 
9 listopada w klubie "Perełka" przy ul.Studziennej 6. Zostaną na nią zaproszeni laureaci  konkursu  wraz z nauczycielami prowadzącymi.
3.Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o nominacji drogą  telefoniczną lub mailową.
4.Wszystkie placówki , z których dzieci wezmą udział w konkursie otrzymają dyplomy i podziękowania.

Postanowienia końcowe: 
 1. Wszystkie wyróżnione prace będą eksponowane na pokonkursowej  wystawie w Centrum Edukacyjnym im.Jana Pawła II.
 2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane .
 3. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac powstałe w wyniku transportu. W związku z tym zaleca się ich  dokładne zabezpieczenie.
 4. Prace złożone , uszkodzone i pogięte nie będą oceniane.
 5. Prace przesyłane są na koszt i ryzyko uczestnika. Po zakończeniu konkursu przechodzą na własność organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne  z wyrażeniem zgody na  warunki niniejszego regulaminu  oraz na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów konkursu w celach wynikających z regulaminu , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. Dane osobowe uczestników  pozyskane są wyłącznie  do celów konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 8. Sprawy nieujęte  w regulaminie rozstrzyga  organizator. 


Kontakt:
Maria Konar 517-961-160
Regulamin dostępny na stronach:
www.sp21.gliwice.pl
www.pm6gliwice.blogspot.com
www.sp8gliwice.pl

 OGŁOSZENIE 

DNIA 20.09.2017 TJ. ŚRODA OBCHODZIMY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA. PROSIMY RODZICÓW, ABY W TYM DNIU PRZYGOTOWALI DLA SWOJEGO DZIECKA " BALONOWY BUKIET" (KILKA BALONÓW ZWIĄZANYCH W TAKI SPOSÓB, ABY DZIECKU WYGODNIE BYŁO ZŁAPAĆ).

                Informacja dla rodziców.


W dniu 05. 09. 2017 r. tj. wtorek odbędzie się zebranie organizacyjne z rodzicami rozpoczynające rok szkolny 2017/2018 o godzinie 16.00.
Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy. 


Informacja dla rodziców.

W dniach 20,21,22. 06. 2017 r. w godz. 13.00-15.00
odbędą się dni otwarte dla rodziców dzieci nowo przyjętych.


W ramach spotkań proponujemy m.in.
 • poznanie placówki : sale zajęć, ogród przedszkolny, zapoznanie z personelem przedszkola;
 • zabawy integrujące dzieci z różnych grup wiekowych , udział w zajęciach i zabawach : plastycznych, konstrukcyjnych, tematycznych;
 • konsultacje pedagogiczne. 

Koordynator : mgr Małgorzata Łysak.Między przedszkolny konkurs 
dotyczący bezpieczeństwa i profilaktyki 
gliwickich przedszkolaków 
pod honorowym
patronatem prezydenta miasta Gliwice
Pana Zygmunta Frankiewicza.


Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 2 w Gliwicach ma zaszczyt zaprosić  do uczestnictwa 
w między przedszkolnym  konkursie  z zakresu  bezpieczeństwa i profilaktyki dzieci 
z gliwickich przedszkoli.

Konkurs jest adresowany  dla dzieci przedszkolnych z dwóch najstarszych  grup wiekowych.

Zainteresowane przedszkole zgłasza  do organizatorów konkursu  3 - osobową drużynę 
w terminie do 31.05.2017r.

Celem konkursu jest m.in: 

 • utrwalenie zasad i sposobów odpowiedniej troski o bezpieczeństwo,
 • potwierdzenie umiejętności  radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • przestrzeganie zasady fair play w życiu codziennym.
Konkurs składa się z dwóch części: 

W części  teoretycznej zadaniem uczestników  będzie rozwiązywanie zagadek i rebusów na kartach pracy.

W części praktycznej   dzieci będą miały możliwość wykazania się znajomością 
i umiejętnościami z zakresu: 

 • utrwalania wiadomości  na temat bezpieczeństwa,
 • rozwiązywania konfliktów w sposób mediacyjny,
 • sprawdzenie  znajomości zasad ruchu drogowego,
 • sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Termin konkursu:

-13.06.2017r. w godz. 9.30-11.30

Miejsce konkursu:

- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 2 , 44-100 Gliwice , ul.Młodych Patriotów 10.

Wyniki konkursu: 

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni spośród wszystkich drużyn biorących udział 
przez komisję złożoną z przedstawicieli: 

 • Policji Miejskiej w Gliwicach;
 • Przedstawicieli Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
 • Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2 w Gliwicach.
Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne i dobrowolne.

Organizatorzy konkursu: 

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 2 w Gliwicach,
Wydział Ruchu Drogowego  Komendy Policji Miejskiej w Gliwicach.

Organizatorzy konkursu z ramienia ZPM Nr 2 w Gliwicach.  

 1. Małgorzata Łysak tel.kom. 785 975 375, tel. służb. 32 230 29 31 - osoba do której należy zgłaszać  zainteresowanych  uczestników.
 2. Anna Gibas tel. 32 230 29 31
 3. Małgorzata Radecka tel. służb. 32 230 09 39
Koordynatorzy akcji z ramienia III Komisariatu Policji w Gliwicach:

 1. asp. sztab. Mirosław Trojanowski
 2. sierż. Mateusz PiórkowskiKoordynator akcji z ramienia  Komendy Policji Miejskiej w Gliwicach

 1. naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego  - komisarz Piotr Kraj


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Konkurs składa się z dwóch części: 

W części teoretycznej  zadaniem uczestników  będzie  rozwiązywanie zagadek i rebusów
na kartach pracy.

W części praktycznej  dzieci będą  miały możliwość wykazania się znajomością
i umiejętnościami  z zakresu w/w celów.

WYNIKI KONKURSU

Laureaci konkursu  zostaną wyłonieni  spośród  wszystkich  drużyn biorących
udział przez komisję złożoną z przedstawicieli:


 • Policji Miejskiej w Gliwicach,
 • Przedstawicieli  Wydziału Kultury  i Promocji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
 • Zespołu  Przedszkoli Miejskich  Nr 2 w Gliwicach.
 • Wszystkie placówki z których dzieci biorą udział w konkursie otrzymują Dyplomy i Podziękowania.

UWAGI KOŃCOWE:


 1. Biorąc udział w konkursie , uczestnik akceptuje jego regulamin.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 
Regulamin konkursu oparty jest o treści programu autorskiego

Pani Renaty Kluska i Pani Marioli Jugowiec dotyczący bezpieczeństwa i profilaktyki 

PT"PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA I PROFILAKTYKI 

ZESPOŁU PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NR 2 W GLIWICACH"

Realizatorami Programu są: 

 • nauczyciele w ZPM Nr 2 w Gliwicach,
 • funkcjonariusze III Komisariatu Policji w Gliwicach,
 • funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego w Gliwicach,
 • mediator sądowy.


  REGULAMIN OGÓLNOMIEJSKIEGO KONKURSU
DOTYCZĄCEGO BEZPIECZEŃSTWA I PROFILAKTYKI
GLIWICKICH PRZEDSZKOLAKÓW. 

Organizatorami konkursu są :

Zespół Przedszkolu Miejskich Nr 2 w Gliwicach,

III Komisariat Policji w Gliwicach,

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Policji Miejskiej w Gliwicach. 


Celem konkursu są jest: 

 • utrwalenie zasad  i sposobów odpowiedniej  troski o bezpieczeństwo,
 • potwierdzenie umiejętności radzenia sobie  w trudnych sytuacjach,
 • przestrzeganie zasady fair play  w życiu codziennym,
 • rozwiązywania konfliktów  w sposób mediacyjny,
 • sprawdzenie znajomości zasad ruchu drogowego,
 • sposobu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

INFORMACJE OGÓLNE:  

Konkurs jest adresowany dla dzieci z gliwickich przedszkoli, z dwóch  najstarszych grup 
wiekowych.

Zainteresowanie przedszkole zgłasza do organizatorów konkursu 3- osobową drużynę 
w terminie do 31. 05.2017r.

Miejsce konkursu  -Zespół Przedszkolu Miejskich Nr 2,44-100 Gliwice, ul.Młodych Patriotów 10.

                                                     REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI     REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH NA ROK 2017/2018 ODBYWA SIĘ PRZY WSPARCIU SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO. ZACHĘCAMY RODZICÓW, ABY KORZYSTALI Z TEJ FORMY ZAPISU SWOJEGO DZIECKA DO NASZEJ PLACÓWKI.
     KARTĘ WYPEŁNIAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ DLA RODZICÓW 

                                      www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl

WYPEŁNIONĄ KARTĘ NALEŻY WYDRUKOWAĆ I DOSTARCZYĆ Z KOMPLETEM WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLA PIERWSZEGO WYBORU.

RODZICE MOGĄ RÓWNIEŻ POBRAĆ KARTĘ ZAPISU DZIECKA W PLACÓWCE            I WYPEŁNIĆ ODRĘCZNIE. NASTĘPNIE DOSTARCZYĆ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW. INFORMACJE ZAWARTE WE WNIOSKU WPROWADZI DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PRACOWNIK PRZEDSZKOLA.

PUBLIKACJA LIST DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA ZOSTANIE WYWIESZONA W PLACÓWCE W DNIU 30.05.2017 R.   O GODZINIE 9.00

RODZICE KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W TERMINIE OD 30 MAJA DO 2 CZERWCA 2017 ROKU.